Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Sustav pravosuđa

Sustav pravosuđa, kao mjesto profesionalnog djelovanja socijalnog pedagoga, obuhvaća zatvorski sustav, probaciju, sudove i državna odvjetništva.

Socijalni pedagozi u zatvorskom sustavu primarno su zaposleni u odjelima tretmana kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda, gdje obavljaju opće i stručne poslove tretmana. Pritom se stručni poslovi odnose na procjenu kriminogenih rizika i tretmanskih potreba zatvorenika, izradu, provođenje, preispitivanje i procjenu uspješnosti provođenja programa izvršavanja, provođenje psihosocijalnih i socijalnopedagoških intervencija i posebnih programa, provođenje sigurnosnih mjera iz svog djelokruga te izradu stručnih mišljenja u vezi s izvršavanjem kazne zatvora. Prema Zakonu o izvršavanju kazne zatvora, stručne poslove tretmana obavljaju stručnjaci socijalni pedagozi, psiholozi i socijalni radnici. Osim kao stručnjaci u odjelima tretmana, socijalni pedagozi zastupljeni su među upraviteljima i pomoćnicima upravitelja kaznenih tijela, voditeljima odjela tretmana te u Sektoru tretmana Središnjeg ureda za zatvorski sustav.

U sustavu probacije socijalni pedagozi rade kao probacijski službenici, a zastupljeni su i među voditeljima probacijskih ureda te u Središnjem uredu za probaciju. Zakonom o probaciji propisano je da probacijske poslove obavljaju probacijski službenici, obrazovani u području socijalne pedagogije, socijalnog rada, psihologije, pravnih znanosti, a iznimno i drugih društvenih i humanističkih znanosti. Probacijski poslovi obavljaju se s ciljem zaštite društvene zajednice od počinitelja kaznenog djela, njegove resocijalizacije i reintegracije u zajednicu utjecanjem na rizične čimbenike koji su povezani s činjenjem kaznenih djela.

Predstavnica sekcije:

Kontakt: HKSP.pravosudje@gmail.com

Martina Barić

Rođena sam 1980. godine u Zagrebu, gdje sam 2003. godine diplomirala socijalnu pedagogiju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

Nakon kraćeg radnog iskustva u nevladinom sektoru, od 2004. godine sam zaposlena u zatvorskom sustavu – kao stručna suradnica za tretman u Kaznionici u Turopolju, zatim kao viša stručna savjetnica, voditeljica odjela te unazad nekoliko godina kao voditeljica službe u Sektoru tretmana Središnjeg ureda za zatvorski sustav.

Tijekom svoje profesionalne karijere bavim se razvojem područja rehabilitacije i resocijalizacije zatvorenika – primarno psihosocijalnim i socijalnopedagoškim tretmanom, procjenom kriminogenih rizika i potreba te razvojem posebnih programa tretmana. Bila sam članica radnih skupina za donošenje propisa u području izvršavanja kaznenih sankcija te međuresornih stručnih radnih skupina za razvoj preventivnih i intervencijskih strategija u području ovisnosti.

Predavačica sam u Centru za izobrazbu zatvorskog sustava, a gostujuća predavanja održavala sam na ERF-u i pri Referentnom centru za ovisnosti Ministarstva zdravstva.

Kao nezavisni ekspert Vijeća Europe i OESS-a, do sada sam pružala usluge savjetovanja i edukacije na Kosovu, u Crnoj Gori, Sloveniji, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Moldaviji i Gruziji, u tematskim područjima: programi rehabilitacije, procjena rizika i potreba, motivacijski intervju, postpenalni prihvat i dr.

Od 2016. do 2021. godine bila sam članica Radne grupe Vijeća za penološku suradnju Vijeća Europe (PC-CP) te sam aktivno sudjelovala u izradi preporuka Vijeća Europe, između ostalog u reviziji Europskih zatvorskih pravila te izradi Preporuke CM/Rec(2021)6 u vezi s procjenom, upravljanjem i reintegracijom osoba optuženih ili osuđenih za seksualno kazneno djelo.

Aktivna sam sudionica brojnih nacionalnih i međunarodnih  konferencija, stručnih sastanaka, seminara i kongresa iz penološkog područja.