Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Sud časti

Sud časti je neovisno tijelo Komore koje odlučuje o disciplinskoj odgovornosti članova Komore.

Sud časti ima pet članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana koji se biraju na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo izabrani.

Predsjednica Suda časti je Matea Babić.

Zamjenica predsjednice je Sanda Šakić.

Članice Suda časti su Dora Kralj, Ljiljana Samardić i Karolina Burek Bilokapić.

Dužnost Predsjednika, njegovog zamjenika i članova Suda časti prestaje istekom mandata na koji su izabrani, razrješenjem, ostavkom, brisanjem iz upisnika članova Komore ili smrću.

Sud časti donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako je sjednici nazočna većina članova. Rad Suda časti uređuje se poslovnikom o radu Suda časti.