Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Stručno usavršavanje

KORACI ZA PRIZNAVANJE I KATEGORIZACIJU OBLIKA TRAJNOG USAVRŠAVANJA

za ORGANIZATORE/IZVOĐAČE:

– organizator stručnog usavršavanja podnosi Povjerenstvu za stručna pitanja i trajno usavršavanje Zahtjev za priznavanje i kategorizaciju oblika trajnog usavršavanja (sastavni dio Pravilnika) kojem prilaže program stručnog usavršavanja. Zahtjev se podnosi najkasnije 30 dana prije održavanja stručnog usavršavanja (na adresu: Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb ili na elektroničku adresu: str.usavrsavanje@hksp.hr).

– na temelju zahtjeva Povjerenstvo donosi Odluku o priznavanju i kategorizaciji oblika trajnog usavršavanja koja se dostavlja podnositelju zahtjeva

– organizator po završetku stručnog usavršavanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja stručnog usavršavanja, dostavlja Povjerenstvu popis ovlaštenih socijalnih pedagoga koji su sudjelovali u pojedinom stručnom usavršavanju te izvješće o evaluaciji

– iznimno, ovlašteni socijalni pedagog može samostalno podnijeti Zahtjev za priznavanje i kategorizaciju oblika trajnog usavršavanja, ukoliko to nije učinio organizator stručnog usavršavanja, a isključivo ukoliko je riječ o stručnom usavršavanju bez kotizacije za sudionike

za ČLANOVE:

– tijekom razdoblja od 6 (šest) godina ovlašteni socijalni pedagog dužan je sakupiti najmanje 120 (sto dvadeset) bodova stručnim usavršavanjem

– dokazi o stručnom usavršavanju dostavljaju se Povjerenstvu Komore najkasnije tri mjeseca prije isteka razdoblja od šest godina

rok sakupljanja bodova počinje teći danom izvršnosti rješenja kojim je članu priznato prvo na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti

– ovlašteni socijalni pedagog koji iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti stručno se usavršavati, podnosi Povjerenstvu Komore obrazloženi zahtjev za donošenje odluke o smanjenju broja bodova, kojem prilaže dokaze kojima potkrjepljuje razloge zbog kojih traži smanjenje

– ovlašteni socijalni pedagog koji iz neopravdanih razloga ne uspije sakupiti dovoljan broj bodova tijekom razdoblja od 6 (šest) godina obvezan je pristupiti provjeri znanja i stručnosti pred Povjerenstvom koje imenuje Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje

OBRASCI: