Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Skupština Komore

Skupština Komore najviše je tijelo odlučivanja i čine ju svi članovi Komore.

Skupštinu Komore saziva predsjednik Komore, a predsjedava joj predsjednik

Skupština donosi:

– Statut Komore,

– godišnji program rada,

– financijski plan,

– odluku o godišnjem izvješću o radu,

– odluku o financijskom izvješću,

– odluku o visini članarine,

– etički kodeks socijalnopedagoške djelatnosti,

– opće akte kojima se provode javne ovlasti Komore,

– druge opće akte kojima se uređuju pitanja ustrojstva i rada Komore.