Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Priznavanje prava na obavljanje djelatnosti

Preuzmi zahtjev za priznavanje prava na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti:

Socijalnom pedagogu priznati će se pravo na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti ako:

1. je poslovno sposoban

2. ima završen dodiplomski ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije u Republici Hrvatskoj ili priznatu inozemnu stručnu kvalifikaciju za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog

3. ima položen stručni ispit ili državni stručni ispit, akademski stupanj magistra znanosti ili doktora znanosti ili ima više od 20 godina radnog staža u struci

4. je član Hrvatske komore socijalnih pedagoga

5. nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela:

a) kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina (glava XI.), kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XII.), kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII.), kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži (glava XVI.), kaznenih djela protiv imovine (glava XVII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XVIII.), kaznenih djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (glava XXI.), kaznenih djela protiv vjerodostojnosti isprava (glava XXIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXIV.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXV.) (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.)

b) protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda (glava XI.), kaznenih djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII.), kaznenih djela protiv osobne slobode (glava XIII.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv spolne slobode (glava XVI.), kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece (glava XVIII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XIX.), kaznenih djela protiv imovine (glava XXIII.), kaznenih djela protiv gospodarstva (glava XXIV.), kaznenih djela krivotvorenja (glava XXVI.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXX.) odnosno kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XXXII.) (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.)

6. mu nije pravomoćno izrečena prekršajno pravna sankcija za nasilje u obitelji

7. se protiv njega ne vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Ako socijalni pedagog nema hrvatsko državljanstvo, mora znati hrvatski jezik najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s korisnikom socijalnopedagoške djelatnosti.

POTREBNI DOKUMENTI:

  • potvrda o položenom stručnom ispitu ili državnom stručnom ispitu i/ili dokaz o stečenom akademskom stupnju magistra znanosti ili doktora znanosti i/ili dokaz o 20 godina radnog staža u struci
  • potvrda nadležnog kaznenog suda da se protiv podnositelja ne vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta
  • domovnica i/ili preslika osobne iskaznice
  • potvrda o radnom stažu (HZMO potvrda)
  • potvrda o uplati naknade

NAKNADA

Naknada: pravni postupak 26,54 EUR

Broj računa za e-plaćanje:
Primatelj: Hrvatska komora socijalnih pedagoga
Broj računa: HR4623600001102900600

Zagrebačke banke d.d.
Model: 00
Poziv na broj: OIB člana

Svrha: „priznavanje prava“

Foto nalog:

Dodatne obaveze:
O promjeni podataka u Registru članova član je dužan obavijestiti Komoru u roku od 30 dana od nastanka promjene.

Postupak za priznavanje prava na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti:

  • obrazac ispuniti i vlastoručno potpisati
  • obrazac dostaviti  na e-mail adresu Komore: info@hksp.hr zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o uplati – sve u skeniranom PDF obliku ili klasičnom poštom na adresu: Hrvatska komora socijalnih pedagoga Svetog Mateja 70a, 10020 Zagreb