Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Predsjednik Komore

Predsjednika i zamjenika predsjednika Komore bira Skupština Komore iz reda svojih članova na temelju kandidacijskog postupka.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Komore biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti izabrani najviše dva mandata uzastopno.

Za predsjednika i zamjenika predsjednika Komore može biti izabran hrvatski državljanin koji ima najmanje deset godina radnog iskustva u stečenom akademskom zvanju i stupnju.

Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru i odgovara za zakonitost njezina rada.

Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

Predsjednik Komore obavlja poslove određene zakonom, Statutom i drugim općim aktima Komore:

– predlaže program i smjernice rada Komore,

– usklađuje aktivnosti tijela te rada ukupnog komorskog sustava,

– izvršava zaključke i odluke Skupštine,

– saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i provodi njegove zaključke i odluke,

– potpisuje ugovore koje sklapa Komora,

– predlaže Upravnom odboru i Skupštini Komore poduzimanje određenih akcija koje su u skladu s politikom Komore,

– brine da rad tijela Komore bude u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima i interesima članova Komore,

– daje priopćenja za javnost ili za to ovlašćuje člana Komore ili neku drugu osobu,

– vodi ured Komore,

– donosi odluke iz radnih odnosa za radnike Komore,

– obavlja i druge poslove koji proizlaze iz Zakona, Statuta i općih akata Komore.

Zamjenik predsjednika Komore zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegove spriječenosti.

U slučaju da predsjednik Komore zbog bilo kojeg razloga ne može više obavljati svoju funkciju do kraja mandata, zamjenik predsjednika obavlja funkciju predsjednika do izbora i imenovanja novoga predsjednika, a najduže 90 dana od dana nastupanja razloga zbog kojeg predsjednik Komore ne može više obavljati svoju funkciju.