Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Područje zdravstva

Opis sektora:

Sustav zdravstva, unutar kojeg rade socijalni pedagozi, obuhvaća rad na zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja, te izvanbolničkom i bolničkom liječenju djece, maloljetnika i odraslih osoba oboljelih od mentalnih poremećaja, a pod nadležnošću je Ministarstva zdravstva.

Predstavnica sekcije:

Tina Peraica

Rođena sam u Splitu gdje sam završila osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. Školovanje nastavljam na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (smjer poremećaji u ponašanju). Nakon završetka studija zapošljavam se u Kliničkoj bolnici Dubrava na Klinici za psihijatriju,  Referentnom centru Ministarstva zdravstva za poremećaje uzrokovane stresom gdje i danas radim. Završila sam psihoterapijsku edukaciju iz integrativne psihoterapije u organizaciji Hrvatske udruge za integrativnu psihoterapiju i  poslijediplomski stručni studij Socijalne psihijatrije i sociopatologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Također sam vanjska suradnica Savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji Doma Duga-Zagreb te predavač na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu. Obnašala sam dužnost predsjednice Hrvatske udruge socijalnih pedagoga u dva mandata.

Kontakt:

HKSP.zdravstvo@gmail.com