Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

O nama

Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija socijalnih pedagoga u Republici Hrvatskoj koja se brine za razvoj, stručnost, etičnost, zakonitost i ugled u socijalnopedagoškoj djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske.

Komora skrbi da ovlašteni socijalni pedagozi savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove. Komora čuva ugled, čast i prava članova te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te im pruža stručnu pomoć i zaštitu. Hrvatska komora socijalnih pedagoga osnovana je 2020. godine.

Pismo predsjednice pročitajte ovdje.

Komora obavlja sljedeće poslove kao javne ovlasti:

 • odlučuje u postupcima upisa u odgovarajuće imenike, upisnike i evidencije te brisanja na temelju Zakona,
 • donosi rješenje o priznavanju prava na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti,
 • donosi rješenje o privremenoj zabrani i prestanku prava na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti,
 • donosi rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog, kao nadležno tijelo sukladno posebnom propisu,
 • obavlja stručni nadzor nad radom ovlaštenih socijalnih pedagoga,
 • propisuje razinu specijalnosti u pojedinim područjima socijalne pedagogije i donosi rješenje o priznavanju specijalnosti,
 • vodi zakonom propisane upisnike, imenike i evidencije,
 • izdaje potvrde iz evidencija koje vodi u skladu sa Zakonom.

Pored poslova utvrđenih člankom 8. Statuta, Komora obavlja i slijedeće poslove:

 • prati i unapređuje rad ovlaštenih socijalnih pedagoga i uvjeta za njihov rad,
 • utvrđuje standarde rada i normative,
 • prati i nadzire provođenje etičkog kodeksa socijalnopedagoške djelatnosti, provodi disciplinski postupak i izriče disciplinske mjere za disciplinske povrede članovima Komore,
 • prati stručno usavršavanje ovlaštenih socijalnih pedagoga,
 • zastupa članove Komore u zaštiti profesionalnih interesa,
 • potiče i organizira stručno usavršavanje članova Komore,
 • surađuje s drugim komorama, strukovnim udrugama, stručnim, obrazovnim i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu,
 • surađuje s državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u rješavanju pitanja važnih za ostvarivanje zadaća socijalnopedagoške djelatnosti,
 • obavlja i sve druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Komore.

Ustrojstvo komore

Tijela Komore

Članak 12.

(1) Tijela Komore su:

1. Skupština Komore

2. Upravni odbor Komore

3. Nadzorni odbor Komore

4. Sud časti

5. Predsjednik Komore

6. Etički odbor.

(2) Upravni odbor za pojedina pitanja može osnivati stručna tijela, povjerenstva, stručne sekcije i/ili radne skupine.

(3) Sastav stručnih tijela, povjerenstava, stručnih sekcija i/ili radnih skupina, uvjete za imenovanje, nadležnost i način rada pobliže se uređuju općim aktom Komore.

(4) Tijela Komore neovisna su u obavljanju poslova iz svojega djelokruga.

STATUT

STATUT komore objavljen je na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_01_3_68.html