Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Nadzorni odbor Komore

Nadzorni odbor Komore ima predsjednika i četiri člana koje bira Skupština Komore na četiri godine, a koji mogu biti ponovno izabrani.

Predsjednica Nadzornog odbora je Danijela Adžijević.

Zamjenica predsjednice je Mira Bek Vujčić.

Članice Nadzornog odbora su Nataša Vlah, Dubravka Novosel Guszak i Ivanka Gregurinčić.

 Nadzorni odbor Komore odgovoran je za svoj rad Skupštini Komore.

Nadležnost Nadzornog odbora Komore

Nadzorni odbor dužan je najmanje dva puta godišnje pregledati novčano poslovanje i završni račun Komore.

Upravni odbor Komore, predsjednik Komore, zamjenik predsjednika Komore, tajnik i drugi zaposlenici Komora i tijela Komore dužni su Nadzornom odboru dati potrebne podatke u vezi sa svojim poslovanjem.

 Nadzorni odbor nadzire:

– provođenje Statuta i drugih općih akata Komore,

– ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza članova Komore,

– materijalno i financijsko poslovanje Komore,

– može obavljati i druge povremene poslove koje mu povjeri Skupština Komore ili Upravni odbor.