Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Inozemne stručne kvalifikacije

Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija

Temeljem Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ( Narodne novine broj 82/15, 70/19, 47/20) i Pravilnika o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj određuju se uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za:

 • državljane države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (dalje u tekstu: države ugovornice) i Švicarske Konfederacije koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici i Švicarskoj Konfederaciji,
 • državljane trećih zemalja koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici i Švicarskoj Konfederaciji,
 • državljane država ugovornica i Švicarske Konfederacije te trećih zemalja, koji su stručne kvalifikacije stekli izvan države ugovornice i Švicarske Konfederacije, odnosno u trećim zemljama.

Zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije podnosi se na obrascu koji možete preuzeti ovdje:

Zahtjevu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz o državljanstvu (domovnica, putovnica ili drugi odgovarajući dokument o državljanstvu),

2. dokaz o formalnoj osposobljenosti i drugi dokazi o završenom formalnom obrazovanju:

 • a) diploma inozemne obrazovne ustanove,
 • b) dodatak diplomi, odnosno dokument u kojem je naveden službeni naziv i trajanje studijskog programa, godina upisa, svi nastavni predmeti koji su bili propisani studijskim programom završetkom kojeg je podnositelj zahtjeva stekao obrazovnu kvalifikaciju u državi u kojoj je bilo provedeno osposobljavanje, ukupna satnica za svaki predmet i potvrda da su nastavni predmeti položeni (ocjena),
 • c) cjelovit nastavni plan i program inozemne obrazovne ustanove, ovjeren od obrazovne ustanove u znak potvrde da je taj nastavni plan i program bio važeći za podnositelja zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije te da je u skladu s njime stečena obrazovna kvalifikacija,
 • d) dokaz o obavljenom pripravničkom stažu ako je obavljen,
 • e) dokaz o položenom stručnom ispitu ako je takav ispit položen (uvjerenje/potvrda o položenom pripravničkom ispitu),
 • f) dokaz o stručnom iskustvu (potvrda poslodavca ili radna knjižica),
 • g) potvrda o kompetencijama (potvrde o stjecanju kompetencija unutar svoje stručne kvalifikacije),
 • h) za kandidate koji su kvalifikaciju stekli u trećoj državi potvrda o minimalno 3 godine stručnog iskustva u državi članici koja je priznala stručnu kvalifikaciju stečenu u trećoj državi (za one kandidate koji imaju stručno iskustvo i kojima je kvalifikacija priznata u državi članici),

3. dokaz o članstvu u inozemnoj komori/strukovnom udruženju socijalnih pedagoga ako je podnositelj zahtjeva član i ako takva asocijacija postoji,

4. ostali dokumenti (vjenčani list ili rješenje nadležnog tijela za osobe koje su promijenile ime i/ili prezime i sl.),

5. dokaz o uplati naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Dokazi iz točke 2. se dostavljaju u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Ostali dokazi dostavljaju se u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

NAKNADA:

Broj računa za e-plaćanje:
Primatelj: Hrvatska komora socijalnih pedagoga
Broj računa: HR4623600001102900600

Zagrebačke banke d.d.
Model: 00
Poziv na broj: OIB

Svrha: Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Obrazac zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o uplati potrebno je poslati putem klasične pošte na adresu:

Hrvatska komora socijalnih pedagoga

Svetog Mateja 70a, 10020 Zagreb

O zahtjevu odlučuje Povjerenstvo za priznavanje inozemnih formalnih stručnih kvalifikacija.