Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Etički odbor

Etički odbor ima pet članova koje bira Skupština Komore na mandat od četiri godine, a koji mogu biti ponovno izabrani.

Predsjednica Etičkog odbora je Dejana Bouillet.

 Zamjenica predsjednice je Terezija Purić.

 Članice Etičkog odbora su Antonija Žižak, Irma Kovčo Vukadin i Nena Perić.

Etički odbor:

– prati i nadzire provođenje pravila etike u socijalnopedagoškoj djelatnosti i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju njihovog kršenja,

– odlučuje po prijavama, primjedbama i pritužbama na rad ovlaštenih socijalnih pedagoga i socijalnih pedagoga vježbenika,

– izdaje obrazloženo upozorenje ovlaštenom socijalnom pedagogu i socijalnom pedagogu vježbeniku povodom utvrđenih povreda Etičkog kodeksa socijalnih pedagoga ili drugih utvrđenih nepravilnosti u radu,

– daje mišljenja i poduzima potrebne prethodne radnje za provođenje postupka pred Sudom časti sukladno Statutu i općim aktima Komore,

– priprema prijedlog Etičkog kodeksa socijalnih pedagoga,

– obavlja i druge poslove određene općim aktima Komore, odnosno koje mu povjeri Skupština Komore.