Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

Dokumenti

Na ovim stranicama možete pronaći dokumente i službene zapisnike komore.

Zakon:

Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti

Statut:

Statut Hrvatske komore socijalnih pedagoga

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_12_144_1997.html

Etički kodeks:

Pravilnici:

Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih pedagoga

Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

Poslovnici:

Sjednice Upravnog odbora:

Zapisnici skupštine:

Ostalo: