Ulica sv. Mateja 70/a, 10000 Zagreb

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA SOCIJALNIH PEDAGOGA KAO STRUČNIH SURADNIKA U DJEČJIM VRTIĆIMA

Objavio: HKSP | 1. lipnja 2022.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. svibnja 2022. definirano je kako kao stručni suradnik u dječjem vrtiću može raditi, između ostalog, i socijalni pedagog.

Članak 24. mijenja se i glasi:

U dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik: pedagog, psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator i socijalni pedagog te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica.

Ovo je vrlo važna izmjena koja može mnogo doprinijeti prevenciji poremećaja u ponašanju jer omogućava provođenje socijalnopedagoških preventivnih programa od predškolske dobi te se samim time povećava očekivana efikasnost programa.

Sanja Risek, članica Upravnog odbora